Phòng 06 - Bản Chát

Phòng hình chữ nhật 44 Ghế + Bàn (S4-A)

Phòng hình chữ U 40 Ghế + Bàn (S4-B)

Phòng hình lớp học 52 Ghế + Bàn (S4-C)

Phòng hình lớp học 80 Ghế (S4-D)

Phòng học nhóm 24 Bàn + Ghế (S4-E)

Phòng học nhóm hình xương cá 24 Bàn + Ghế (S4-F)