Phòng 05 - Sơn La

mo hinh phong cho thue
Phòng 42 Ghế + Bàn (S1-A)

Mô hình phòng cho thuê
Phòng 57 Ghế (S1-B)

Mô hình phòng cho thuê
Phòng chữ U 20 Ghế + Bàn (S1-C)

Phòng chữ U 35 Ghế + Bàn (S1-D)