Phòng 05.1 - Sông Tranh

Phòng 60 Ghế + Bàn (S2-A)

Phòng 120 Ghế (S2-B)