Hình ảnh phòng họp

-------------Phòng họp nhỏ cho 6 - 10 người--------------


Phòng họp nhỏ cho 6 - 10 người

---------------Phòng họp cho 10 - 12 người---------------

-----------------Phòng họp lớn cho 20 - 25 người-------------------------------Phòng họp VIP----------------
>> Hình ảnh phòng hội trường>> Hình ảnh phòng hội thảo>> Hình ảnh phòng học>> Hình ảnh phòng máy tính