Phòng 05 - Sơn La - Sông Tranh

Phòng 140 Ghế + Bàn (S3-A)

Phòng hội trường 200 chỗ (S3-B)