Giá trị!

Đừng chỉ cố gắng trở thành 1 người thành công, mà hãy cố gắng trở thành 1 người có giá trị!